نهال بادام مامایینهال بادام مامایی
نهال بادام مامایی

کشور سازنده:ایران.شهرکرد

زمان گلدهی:متوسط تا دیرگل

درصد مغز:۳۶

درصد دوقلویی:۴۸

سختی پوست:پوست سخت

گردافشان:ربیع وسفید

پایه:بادام تلخ.جی ان

مشخصات بادام مامایی:

بادام رقم مامائی منشاءآن ایران می باشدکه زمان گل دهی آن متوسط دیر گل است. زمان رسیدن میوه آن زودمیباشد و نوع پوست چوبی میوه خیلی سخت با طعم مغز شیرین و درصد مغز۴۸%است.از نظرعادت باردهی نیز بر روی شاخه یکساله و نوع باروری آن خودناسازگار است. ارقام گرده دهنده ربیع و سفید و دارای عملکرد زیادمی باشد.

برای اطلاع از قیمت نهال بادام مامایی کلیک کنید