نهال بادام فرانیسنهال بادام فرانیس
نهال بادام فرانیس

گشور سازنده:فرانسه

زمان گلدهی:خیلی دیرگل

درصدمغز:۳۸

درصد دوقولویی:ندارد

سختی پوست:پوست نازک

گردافشان:سهندوشکوفه

پایه:بادام تلخ.جی ان

مشخصات بادام فرانیس:

درختی قوی و دیرگل،فرانسوی،برداشت محصول اسان و پوست سبز به راحتی جدا می شود.

برای اطلاع از قیمت نهال بادام فرانیس کلیک کنید