قیمت نهال گردو

قیمت گردو چندلر پیوندی

قیمت بین 40 الی 50 هزار تومان اطلاع از قیمت روز 

قیمت گردو پدرو

قیمت بین 40 الی 50 هزار تومان اطلاع از قیمت روز 

قیمت گردو فرانکت

قیمت بین 40 الی 50 هزار تومان اطلاع از قیمت روز 

قیمت گردو فرنور

قیمت بین 40 الی 50 هزار تومان اطلاع از قیمت روز 

قیمت گردو روند

قیمت بین 40 الی 50 هزار تومان اطلاع از قیمت روز 

قیمت گردو لارا

قیمت بین 40 الی 50 هزار تومان اطلاع از قیمت روز 

قیمت گردو هارتلی

قیمت بین 40 الی 50 هزار تومان اطلاع از قیمت روز 

قیمت گردو وینا

قیمت بین 40 الی 50 هزار تومان اطلاع از قیمت روز 

قیمت گردو کاما

قیمت بین 25 الی 30 هزار تومان اطلاع از قیمت روز 

قیمت گردو سانلند

قیمت بین 25 الی 30 هزار تومان اطلاع از قیمت روز 

قیمت گردو رقم جمال

قیمت بین 10 الی 15 هزار تومان اطلاع از قیمت روز 

قیمت گردو دماوند

قیمت بین 15 الی 20 هزار تومان اطلاع از قیمت روز 

قیمت گردو بیلچک

قیمت بین 25 الی 30 هزار تومان اطلاع از قیمت روز 

قیمت گردو شبین

قیمت بین 30 الی 35 هزار تومان اطلاع از قیمت روز 

قیمت گردو تویسرکان

قیمت بین 6 الی 15 هزار تومان اطلاع از قیمت روز 

قیمت گردو پکان آمریکایی

قیمت بین 25 الی 35 هزار تومان اطلاع از قیمت روز 

قیمت گردو سجنو

قیمت بین 25 الی 30 هزار تومان اطلاع از قیمت روز 

قیمت گردو پاریزین

قیمت بین 25 الی 30 هزار تومان اطلاع از قیمت روز 

قیمت گردو یالووا

قیمت بین 25 الی 30 هزار تومان اطلاع از قیمت روز 

قیمت گردو یالووا 3

قیمت بین 25 الی 30 هزار تومان اطلاع از قیمت روز 

قیمت بذر گردو خوشه ای

قیمت کیلویی بین 50 الی 100 هزار تومان اطلاع از قیمت روز 

قیمت گردو رویال قاسمی

قیمت بین 35 الی 40 هزار تومان اطلاع از قیمت روز 

قیمت گردو مراغه

قیمت بین 20 الی 25 هزار تومان اطلاع از قیمت روز 

قیمت گردو کانادایی

قیمت بین 20 الی 30 هزار تومان اطلاع از قیمت روز 

قیمت گردو شیلی

قیمت بین 30 الی 35 هزار تومان اطلاع از قیمت روز